Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  Gebruiks-voorwaarden website

  Fiabilis Consulting Group Belgium

  (1) Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de Website

  Het doel van deze voorwaarden is het bepalen van de voorwaarden waaronder Fiabilis Consulting Group, waarvan de maatschappelijke zetel Keizerslaan 10, 1000 Brussel gevestigd is (hierna “Fiabilis”) stelt haar Website fiabilis.be (hierna “de Website”) ter beschikking van de gebruikers, evenals de voorwaarden waaronder deze gebruikers toegang krijgen tot en gebruik maken van deze Website, waarvan de inhoud louter informatief is. Elke raadpleging van deze Website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden, waarvan de gebruiker verklaart de inhoud vooraf te hebben gelezen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

  De toegang tot en het surfen op de Website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker in overeenstemming met deze voorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Zij vormen in geen geval de totstandkoming van een contractuele relatie tussen Fiabilis en de gebruiker.

  (2) Aansprakelijkheid – Afwijzing van aansprakelijkheid

  Fiabilis is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van deze Website en/of elektronische communicatie via onze Website, in het bijzonder in geval van schade veroorzaakt door onderbrekingen van de diensten of door virussen of andere gelijkaardige verstorende elementen.

  De gebruiker heeft toegang tot de Website via de communicatienetwerken van het internet of het web. De gebruiker verklaart zich bewust te zijn van de risico’s en deze te aanvaarden. De gebruiker erkent in het bijzonder dat de informatie die op de Website wordt doorgestuurd of opgeslagen tegen de wil van Fiabilis kan worden onderschept of gewijzigd. De gebruiker wordt echter sterk aangeraden om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van piraterij, met name door een veilige en geschikte computerconfiguratie aan te nemen, door regelmatig bijgewerkte virusdetectiesoftware te installeren. Fiabilis kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vervuiling van de computerapparatuur van de gebruiker tijdens of na het surfen op de Website.

  Bovendien kan Fiabilis niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van informatie of diensten door de gebruiker.

  De informatie die op of via de Website beschikbaar is, is van algemene aard en wordt uitsluitend voor algemeen gebruik verstrekt. Deze Website is niet bedoeld om juridisch of ander advies te geven. Fiabilis is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door informatie op deze Website. Fiabilis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op haar Website, voor de volledigheid van de verwerkte informatie of voor de onbeschikbaarheid van informatie. Fiabilis bedankt ook de gebruikers van haar Website voor het melden van eventuele omissies, fouten of correcties.

  De gebruiker erkent dat Fiabilis zich het recht voorbehoudt om de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Fiabilis kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke, gedeeltelijke of volledige onbeschikbaarheid van de Website, in het bijzonder in geval van onderhoud van de Website of de server waarop deze gehost wordt, in geval van een technisch incident en, meer in het algemeen, in geval van een gebeurtenis die buiten de controle van Fiabilis valt.

  Ten slotte wijst Fiabilis alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden die toegankelijk zijn via deze Website, via links, hyperlinks of verwijzingen. Deze websites worden niet gecontroleerd door Fiabilis en Fiabilis raadt de gebruiker aan om zorgvuldig het beleid en de regelgeving te raadplegen die van toepassing zijn op elk van de websites die hij bezoekt en die afwijken van deze voorwaarden.

  (3) Bescherming van persoonsgegevens

  Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze Privacy Policy van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

  (4) Intellectuele eigendomsrechten

  Deze Website en alle elementen die er deel van uitmaken, met name de programma’s, gegevens, database, teksten, slogans, beelden, al dan niet geanimeerd, geluiden, tekeningen, grafieken, etc., evenals alle onderscheidende tekens, logo’s en handelsmerken die op de Website voorkomen, zijn eigendom van Fiabilis of maken het voorwerp uit van een concessie die aan haar is verleend. Als zodanig zijn al deze elementen beschermd tegen elk gebruik dat niet is toegestaan door de wettelijke bepalingen of deze voorwaarden. Raadpleging van deze Website houdt geen enkele licentie of overdracht van rechten in met betrekking tot de elementen van deze Website, tenzij dit uitdrukkelijk op de Website is vermeld. Elke kopie, reproductie, representatie, aanpassing, verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de Website en/of de inhoud ervan, door welk procédé dan ook en op welke drager dan ook, is verboden, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten met betrekking tot het betreffende Website-element.

  (5) Cookies

  De gebruiker wordt gewaarschuwd dat informatie automatisch kan worden verzameld door het normale gebruik van de Website of door het gebruik van cookies die automatisch op de browsersoftware van de gebruiker worden geplaatst. Een cookie is een blok van gegevens die de Website naar de door de gebruiker gebruikte zoekmachine kan sturen en die in het systeem van de gebruiker kunnen worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker de Website bezoekt, kan Fiabilis dus het IP-adres, de voorkeuren of het type apparaat dat de gebruiker gebruikt, de browseperiodes, opslaan voor statistische doeleinden, om het aantal bezoeken of het verkeer op de Website te achterhalen, en ook om de ervaring van de gebruiker met het web en de diensten die hem of haar worden aangeboden te verbeteren door de interesse van de gebruiker in bepaalde onderwerpen op te wekken.

  Het staat de gebruiker vrij om deze cookies te weigeren door zijn systeem dienovereenkomstig te configureren bij een bezoek aan de Website. De gebruiker moet echter worden gewaarschuwd dat als cookies worden geweigerd, de toegang tot bepaalde pagina’s van de Website direct kan worden geweigerd. De configuratie van de browsersoftware maakt het mogelijk om de gebruiker te informeren over de aanwezigheid van de cookie en deze eventueel te weigeren op de volgende manier of door het raadplegen van de helpsectie van uw browser:

    • Als u Microsoft Internet Explorer gebruikt, selecteert u in de menuoptie “Extra” “Internetopties” en “Privacy”.
    • Als u Safari gebruikt, selecteert u bij de optie “Voorkeuren” “Privacy”.
    • Als u Firefox gebruikt: op de Mac selecteert u onder “Voorkeuren” “Privacy” en klikt u op “Cookies tonen”; op Windows selecteert u onder “Hulpmiddelen” “Opties”, vervolgens “Privacy” en “Aangepaste geschiedenisinstellingen gebruiken”.
    • Als u Google Chrome gebruikt, selecteert u onder ‘Hulpmiddelen’ ‘Opties’ (‘Voorkeuren’ op de Mac), vervolgens ‘Geavanceerde opties’, ‘Inhoudsinstellingen’ in het gedeelte ‘Privacy’ en ‘Cookies’ in het dialoogvenster ‘Inhoudsinstellingen’.

  Fiabilis gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en of Adwords-advertenties in Google-zoekresultaten effectief zijn. De aldus verzamelde informatie, met inbegrip van het IP-adres van het door de gebruiker gebruikte apparaat, wordt vervolgens overgebracht naar een server van Google in de VS. De gebruiker dient het Privacybeleid van Google te lezen voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om te achterhalen hoe onze Website wordt gebruikt, om ons rapporten te sturen en om adverteerders informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van hun campagnes. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fiabilis heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de ontvangen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  De Website bevat ook knoppen of links om pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken, in het bijzonder op Facebook, Twitter en Linkedin. Deze buttons worden gemaakt door middel van codes die door Facebook, Twitter en Linkedin worden aangeleverd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een cookie. Gebruikers dienen het privacybeleid van Facebook, Twitter en Linkedin (die regelmatig worden aangepast) te raadplegen om de gebruiksvoorwaarden van hun gegevens te kennen.

  (6) Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Deze voorwaarden en het gebruik van de Website zijn volledig onderworpen aan het Belgische recht, dat van toepassing zal zijn op elk geschil. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden en het gebruik van de Website.

  (7) Contact

  Elk verzoek om informatie of commentaar kan worden gericht aan het hoofdkantoor van
  Fiabilis Consulting Group Keizerslaan 10, 1000 Brussel of info@fiabilis.be.

  Elke klacht of betwisting dient per aangetekende brief aan Fiabilis te worden gericht op het hierboven vermelde adres.

  In principe zal Fiabilis haar mededelingen aan de gebruiker via elektronische weg doen.

  (8) Updates

  Fiabilis behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen aan wijzigingen in de inhoud van de Website of aan wettelijke ontwikkelingen. In het geval van een wijziging van de voorwaarden is de laatste versie die beschikbaar is op de Website van toepassing. Fiabilis nodigt alle gebruikers uit om deze pagina te lezen telkens als ze de Website raadplegen.