Stuur ons uw contactgegevens.

Een van onze experten neemt zo snel mogelijk contact met u op.  (lees onze Privacy policy)

  Een dringende vraag?

  Neem telefonisch contact op met ons team. Wij bieden u graag de oplossing die het beste bij u past.

  Bel ons op 02 735 03 75.

  Privacy policy

  Met deze policy willen wij u informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en uw rechten met betrekking tot deze verwerking. Deze policy is van toepassing voor alle personen die in de klantendatabase van Fiabilis voorkomen (huidige, vroegere en toekomstige klanten). De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische wet en dus ook aan de verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Fiabilis draagt het respect voor uw privacy hoog in het vaandel en treft dan ook alle nodige maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren.

  Wie verzamelt uw gegevens?

  Uw persoonsgegevens worden verzameld door Fiabilis Consulting Group Belgium bvba, een vennootschap naar Belgisch recht die gelegen is in 1000 Brussel, Keizerslaan 10, btw-nummer BE0840.812.034 (hierna: ‘Fiabilis’ of ‘wij’), verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

  Welke gegevens verzamelen wij?

  Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • uw naam, voornaam,
  • uw e-mailadres,
  • uw functie of de aard van uw handelsactiviteiten,
  • de gegevens van uw bedrijf,
  • uw vast of mobiel telefoonnummer,
  • uw IP-adres,
  • de datum waarop u zich geregistreerd heeft,
  • de datum waarop u wijzigingen aan uw account hebt aangebracht en de aard van deze wijzigingen.

  Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

  Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om u newsletters en informatiemails te kunnen sturen met nieuws over het sociale recht, de loonfiscaliteit, steunmaatregelen voor bedrijven en onze diensten,
  • om u uit te nodigen op onze evenementen,
  • om onze dienstverleningscontracten met onze klanten uit te voeren,
  • om ons klantenbestand te beheren,
  • om u te informeren over onze diensten en u diensten aan te bieden,
  • om u te informeren over de diensten van andere maatschappijen van de Fiabilis Group,
  • om statistieken op te maken of enquêtes af te nemen om de kwaliteit en de inhoud van onze diensten te verbeteren,
  • om eventuele fraude, misdrijven en overtredingen te bestrijden en het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te vergewissen,
  • om in orde te zijn met de wettelijke of contractuele verplichtingen.

  Hoe worden uw gegevens beschermd?

  Uw gegevens worden opgehaald op een beveiligde server in Brussel (België). Wij stellen alles in het werk om gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen tegen onwettige toegang, ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging van uw gegevens.

  Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig beoordeeld en aangepast om voortdurend een hoog beschermingsniveau te kunnen waarborgen. Fiabilis heeft een ISO27001-certificatie (https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html).

  Met wie worden uw gegevens gedeeld?

  Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor individuen en organisaties die in rechtstreeks contact met Fiabilis staan en die over deze gegevens moeten beschikken om hogergenoemde doeleinden te bereiken; het betreft onder meer onderaannemers van Fiabilis die Fiabilis helpen bij de uitvoering van zijn taken en bij marketingactiviteiten, of maatschappijen van de Fiabilis Group.

  Fiabilis doet bijvoorbeeld een beroep op onderaannemers voor zijn IT-infrastructuur en -diensten. Fiabilis krijgt ook hulp van marketingbureaus en grafische bureaus voor het beheer van de klantrelatie, marketing en evenementen; Fiabilis doet eveneens een beroep op partners of callcenters om zijn diensten te verkopen. Lorsque Fiabilis partage des données personnelles ou utilise des fournisseurs de services, elle limite l’accès des données aux données nécessaires pour exécuter les tâches et s’assure de prendre des accords pour que des mesures appropriées soient garanties pour protéger vos données. Indien Fiabilis gebruik maakt van onderaannemers die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, werkt Fiabilis alleen met onderaannemers uit landen die door de Europese Commissie zijn erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden of met onderaannemers die gebonden zijn aan standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

  Uw persoonsgegevens en gegevens over de diensten die u gebruikt, kunnen eveneens met maatschappijen van de Fiabilis Group gedeeld worden om u te informeren over de diensten van de hele Fiabilis Group of om de belangen van onze groep te beschermen.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Deze voorwaarden zijn volledig onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden en de verwerking van persoonsgegevens door Fiabilis.

  Bijwerken van gegevens

  Fiabilis behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik bij te werken naargelang de veranderingen in de wetgeving. Ingeval de voorwaarden worden gewijzigd, is de laatste versie die beschikbaar is op de website van toepassing. Fiabilis vraagt aan iedere gebruiker om bij elke raadpleging van de website kennis te nemen van deze pagina.

  Hoelang worden uw gegevens bewaard?

  Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar nadat ze door Fiabilis verzameld zijn, tenzij er wettelijke of conventionele bepalingen zijn waardoor Fiabilis verplicht is deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren.

  Welke rechten heeft u?

  Volgens de toepasselijke wetsbepalingen heeft iedere persoon die zijn identiteit kan aantonen het recht om aan Fiabilis het volgende te vragen:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens,
  • een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die door Fiabilis worden verwerkt,
  • de rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens en de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken,
  • de gegevens uit onze database te wissen; wij beschikken dan over geen rechtsgrond meer om deze gegevens te gebruiken,
  • ten allen tijde bezwaar te maken vanwege een specifieke situatie of verband houdende reden tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens, gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, en met name om te allen tijde zijn toestemming in te trekken wanneer de verwerking gebeurt ten behoeve van direct marketing, zodat Fiabilis deze verwerking stopzet,
  • de verwerking van zijn gegevens te beperken in geval van een betwisting met betrekking tot een verwerking of tijdens het onderzoeken van een klacht,
  • de overdraagbaarheid van zijn gegevens te vragen en op die manier een kopie van zijn gegevens in een gestructureerd formaat aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen.

  Hoe uw rechten uitoefenen?

  Om uw rechten uit te oefenen, dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan Fiabilis met vermelding van uw volledige naam en een duidelijke omschrijving van uw aanvraag:

  • hetzij per e-mail naar privacy@fiabilis.be
  • hetzij per post, door een brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van Fiabilis, Keizerslaan 10, 1000 Brussel.

  Indien u geen newsletters of mailings meer van Fiabilis wenst te ontvangen, kan u eveneens klikken op de knop ‘unsuscribe’, die u terugvindt in al onze newsletters.

  Fiabilis zal zijn antwoorden in principe via elektronische weg versturen, tenzij de aanvrager dat anders heeft aangegeven. Fiabilis behandelt de aanvraag in de maand die volgt op het ogenblik dat Fiabilis in het bezit is van alle elementen die nodig zijn om de aanvraag te behandelen. Als uw aanvraag complex is, kan deze termijn met hoogstens twee maanden worden verlengd; in dat geval zal Fiabilis u vooraf op de hoogte brengen. Aanvragen die in het kader van ondernoemde bepaling gebeuren, zijn in principe kosteloos. Als de aanvragen evenwel duidelijk ongegrond of overdreven zijn, kan Fiabilis vragen om redelijke kosten te betalen die rekening houden met de administratieve kosten van deze aanvragen. Fiabilis behoudt zich het recht om aanvullende informatie te vragen die nodig is om de identiteit van de betrokkene te bevestigen wanneer Fiabilis redelijke twijfels heeft over de identiteit van de aanvrager.

  Als u van oordeel bent dat wij uw rechten niet nageleefd hebben, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (in casu: de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie)) of schadevergoeding te krijgen bij de bevoegde rechtbanken.